SOMBRA
2015

Photographer - Socrates M Medina
Model - Anya Budzinskaya